Privacyverklaring Roosen Industries

Roosen Industries is toeleverancier voor technisch hoogwaardige metalen halffabricaten en geassembleerde eindproducten. Roosen Industries beschikt over gespecialiseerde business units en de productie vindt plaats in moderne en volledig geautomatiseerde fabrieken in Nederland, België en India. Deze privacyverklaring is van toepassing op de navolgende BV’s:

 

Roosen Machining B.V.

De Vest 68
5555 XP Valkenswaard
Nederland
KVK: 17042315
T:+31(0)497-517171

roosenindustries.com

Roosen Mechatronica B.V.

Kerver 1
5521 DA Eersel
Nederland
KVK:  17137501
T:+31(0)497-517171

roosenindustries.com

Roosen Nederland B.V.

Kerver 1
5521 DA Eersel
Nederland
KVK:  17076961
T:+31(0)497-517171

roosenindustries.com

Roosen India B.V.

Kerver 1
5521 DA Eersel
Nederland
KVK: 17193355
T:+31(0)497-517171

roosenindustries.com

Roosen Laser & Welding N.V.

Industriepark Hoge Mauw 448
2370 Arendonk
België

T:+31(0)497-517171

roosenindustries.com

 

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn bij Roosen Industries dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt zorgvuldig en veilig plaats. Daarom verwerken we de persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of andere bijzondere privacywetgeving. 

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij dit doen, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, welke rechten u als betrokkene hebt en hoe u deze kunt uitoefenen. Ook geven wij aan hoe en waar u een klacht kunt indienen.

 

 

 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De BV’s zijn verwerkingsverantwoordelijk en de gegevens treft u hiervoor reeds aan.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u deze aan ons hebt verstrekt en indien u gebruik maakt van onze diensten. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Verwerken is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met gegevens: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opvragen, gebruiken, verspreiden etc.

 

Wij kunnen in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • e-mailadres;
  • naam;
  •  

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om in contact te treden vanwege de door u opgegeven vraag.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De door u verstrekte persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig en volstrekt vertrouwelijk behandeld.

 

Wij zorgen ervoor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen.

 

De persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen, en gedeeld met de personen binnen onze organisatie die noodzakelijk kennis dienen te nemen van je persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

 

Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@roosenindustries.com  of te bellen naar 31(0)497 517171.

 

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Wij delen uw persoonsgegevens met derden alleen indien dit noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst u met ons hebt gesloten, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt verleend.

 

Met deze derden, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat ook zij een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hebben zoals die wij zelf hanteren.

 

Waar slaan wij uw persoonsgegevens op?

Opslag van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de Europese Economische Ruimte (EER), en met name in Nederland. Indien er toch opslag buiten de EER zal plaatsvinden, zullen wij daarvoor voorafgaand expliciete toestemming aan u vragen. Tevens zullen wij ervoor zorgdragen dat er aanvullende waarborgen zijn met betrekking tot de opslag van uw persoonsgegevens buiten de EER.

 

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming of profiling?

Nee, wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profiling.

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen alsmede een redelijke periode daarna voor eventuele administratieve en financiële afwikkeling van de opdracht. Wij kunnen de persoonsgegevens ook langer bewaren, indien u daar uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor hebt verleend of zal verlenen. Tenslotte kunnen we uw persoonsgegevens ook langer bewaren, indien wij daartoe wettelijk worden verplicht. Zijn de afgesproken of wettelijke termijnen verlopen, dan verwijderen wij de persoonsgegevens.

 

Worden er persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen bij bezoek aan onze website?

Bij bezoek aan onze website wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. U kunt uw toestemming op ieder moment wijzigen of intrekken. In onze cookieverklaring vind u meer informatie over het gebruik van cookies.

 

Welke rechten heb je onder de AVG?

Je hebt als betrokkene onder de AVG de volgende rechten:

  • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien er sprake is van een wettelijke bewaarplicht worden de persoonsgegevens direct na het verstrijken van deze bewaarplicht verwijderd;
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
  • recht op dataportabiliteit (het recht om persoonsgegevens over te dragen);
  • recht om vergeten te worden;
  • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 

U kunt uw verzoek om gebruik te maken van deze rechten met toelichting sturen naar info@roosenindustries.com. Wij zullen het verzoek binnen de wettelijke termijn van 4 weken behandelen. Bij complexe verzoeken kan de termijn eenmalig met 4 weken worden verlengd. Bij de behandeling maken wij gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van het verzoek zullen wij deze deugdelijk motiveren.

 

Indien wij optreden als verwerker en een andere partij de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is, dan zullen wij u verzoek(en) zo snel mogelijk doorzetten naar de verwerkingsverantwoordelijke. U ontvangt in dat geval een reactie op uw verzoek(en) van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe kun je een klacht indienen?

Het is mogelijk dat ondanks ons zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens u alsnog ergens ontevreden over bent. In dat geval kunt u contact opnemen via info@roosenindustries.com voor informatie over het indienen van een klacht.

 

Mocht u over de afhandeling van uw klacht ontevreden zijn, dan kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website van www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, maar u kunt ook een brief sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 933374

2509 AJ Den Haag

0900-2001201

 

Vermeld dan altijd in de brief over welke persoonsgegevens en welke organisatie het gaat, of u al eerder contact hebt gehad met die organisatie en hoe zij hebben gereageerd op uw klacht. Tevens geef je aan wat je met de klacht wil bereiken.

 

Wijziging privacyverklaring

Roosen Industries behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG en andere privacywetgeving. Op onze website vind u de meest actuele versie van de privacyverklaring. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op de website is gepubliceerd.

Roosen Industries

Juli 2023